Błąd
  • XML Parsing Error at 1:180. Error 9: Invalid character

Dziaalno i zadania MGOK

MIEJSKO - GMINNY ORODEK KULTURY w ASINIE
JEST GMINN INSTYTUCJ KULTURALN

1. Orodek prowadzi dziaalno kulturaln na rzecz mieszkacw
Miasta i Gminy asin polegajc na wspieraniu i promocji twrczoci,
edukacji i owiaty kulturalnej, dziaa i inicjatyw kulturalnych, ochronie dziedzictwa kulturowego,
a w szczeglnoci:

1) edukacji kulturalnej i wychowania przez sztuk;
2) gromadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostpniania dbr kultury;
3) tworzenia warunkw do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedz i sztuk;
4) rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowa kultury;
5) wyzwalanie inicjatyw spoecznych dla rozwoju kultury.

2. Orodek prowadzi dziaalno na rzecz mieszkacw Miasta i Gminy asin w zakresie
kultury majcej na celu dbao o prawidowy rozwj psychofizyczny i zdrowie
mieszkacw, a w szczeglnoci:

1) doskonalenie uzdolnie i sprawnoci fizycznej;
2) podejmowanie dziaa dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego poprzez wiedz,
wartoci i zwyczaje;
3) doskonalenie indywidualnych i zbiorowych form aktywnoci ruchowej dzieci,
modziey i dorosych;
4) prowadzenie dziaalnoci w drodze rywalizacji, wspzawodnictwa dla uzyskania
maksymalnych wynikw sportowych;
5) rozpowszechnianie i zaspakajanie potrzeb mieszkacw w zakresie rekreacji ruchowej
podejmowanej dla wypoczynku i odnowy si psychofizycznych;
6) wyzwalanie inicjatyw spoecznych dla rozwoju sportu i rekreacji.

3. Orodek prowadzi dziaalno w zakresie upowszechniania turystyki.

4. Orodek organizuje i wypracowuje system twrczoci i nowatorskich metod dziaalnoci
kulturalnej i sportowej, rekreacyjnej i turystycznej przy wsppracy ze rodowiskami
twrczymi, instytucjami kultury, instytucjami sportowymi, turystycznymi, szkoami,
stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarzdowymi.

Orodek wykonuje swoje zadania w szczeglnoci poprzez
:


1) prowadzenie wszechstronnej edukacji kulturalnej w rnych grupach wiekowych;
2) prowadzenie k i zespow zainteresowa wg zapotrzebowa rodowiska;
3) organizowanie i prowadzenie konkursw, festiwali, przegldw;
4) organizowanie spektakli teatralnych, koncertw, wystaw, odczytw, spotka;
5) organizowanie konkursw jzykw obcych, nauki jazdy, nauki gry na instrumentachitp;
6) przygotowywanie rnorodnych ofert kulturalno - rekreacyjnym;
7) promowanie osigni kulturalno - rekreacyjnych rodowisku lokalnym oraz ponadlokalnym;
8) wspuczestnictwo w tworzeniu i realizacji wydawnictw zwizanych z regionem;
9) wsppraca z Bibliotek Publiczn Miasta i Gminy asin w realizacji zada, a w szczeglnoci:
a) rozwijania zainteresowa czytelnictwem;
b) wykorzystywanie zbiorw do realizacji rozwoju form amatorskiej twrczoci literackiej;
c) gromadzenia, dokumentowania i ochrony dbr kultury;
10) rozwijanie zainteresowa sztuk filmow;
11) organizowanie i prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych wynikajcych z potrzeb
i zainteresowa mieszkacw;
12) wprowadzanie konkurencji rekreacji ruchowej do programu masowych imprez kulturalnych;
13) powoywanie i realizowanie zaj sportowych w sekcjach zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami mieszkacw;
14) wspdziaanie ze sportowym klubem lokalnym LKS ?Piast?, zrzeszeniem Ludowe Zespoy Sportowe
i innymi organizacjami;
15) wspieranie dziaalnoci uczniowskich klubw sportowych;
16) prowadzenie dziaalnoci instruktaowo - metodycznej w formie opieki merytorycznej nad dziaalnoci kulturaln
w rodowisku wiejskim;
17) uczestnictwo w rnych formach szkole zwizanych z doskonaleniem pracyzawodowej;
18) tworzenie warunkw do rozbudowy i utrzymania obiektw oraz ich wyposaenia w pomoce i sprzt.

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKW
MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA
KULTURY W ASINIE


Preambua

Kodeks etyczny pracownikw Miejsko-Gminnego Orodka Kultury w asinie, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazw i zakazw, ktrych naley przestrzega w trakcie wykonywania obowizkw subowych, stanowi on zbir wartoci i zasad, ktrymi kieruj si pracownicy M-GOK zarwno w miejscu pracy jak i poza ni w relacjach z przeoonymi, wsppracownikami oraz uczestnikami ycia kulturalnego sportowego w M-GOK.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakoci pracy, wiadczonej przez pracownikw M-GOK w oparciu o jej spoeczno uyteczny charakter oraz zwikszenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze i sporcie mieszkacw Gminy asin oraz zaufania dla dziaalnoci M-GOK jako instytucji kultury.

POSTANOWIENIA OGLNE

1. Pracownik M-GOK traktuje swoj prac jako misj, a za cel nadrzdny stawia animacje ycia kulturalnego gminy i regionu, sportowego oraz edukacj kulturaln i sportow, tym samym
zwikszanie uczestnictwa w kulturze i sporcie zarwno mieszkacw Gminy asin jak i osb przyjezdnych.

2. Pracownik dba zarwno o wizerunek swj, jak i caego M-GOK. Swoim dziaaniem nie naraa M-GOK na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majtku.
3. Kodeks wspiera dziaania pracownikw M-GOK oparte na zasadach praworzdnoci, ktrej wyznacznikiem s dziaania podejmowane na podstawie przepisw prawa i w granicach prawem
okrelonych.

WARTOCI I ZASADY SZCZEGLNE

1. Uprzejmo i kultura ? Pracownika M-GOK cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygld, yczliwo i otwarto na drugiego czowieka, a take umiejtno nawizywania kontaktu i dialogu w sposb nie budzcy niezadowolenia i agresji zgodnie z zasad poszanowania godnoci kadego czowieka i jego prawa do samostanowienia.


2. Obiektywizm ? Pracownik M-GOK podejmuje decyzje w sposb bezstronny i zgodnie z obowizujc zasad rwnoci wobec prawa. W swoich dziaaniach pracownik M-GOK nie dyskryminuje
osb ze wzgldu na ich przekonania polityczne czy religijne.

3. Kompetencje ? Pracownik M-GOK wykazuje dbao o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami ycia kulturalnego i zewntrznymi
wsppracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposb zrozumiay i jasny dla odbiorcy, suy mu swoj pomoc i wiedz w sprawach wynikajcych z zakresu obowizkw, stanowic
w ten sposb wizytwk instytucji kultury. Pracownik zaatwia sprawy subowe bezzwocznie, dochowujc ustawowych terminw.

4. Odpowiedzialno ? Pracownik M-GOK nie uchyla si od przyjcia odpowiedzialnoci za swoje sowa, decyzje i dziaania, poddaje si wszelkim formom kontroli wewntrznej i zewntrznej
zgodnie z obowizujcym prawem oraz procedurami wewntrznymi
M-GOK.

5. Uczciwo ? Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w ktrychjego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje adnych dziaa w M-GOK i poza nim ktre mogyby rodzi
podejrzenie osignicia korzyci osobistej lub materialnej, bd uywania swoich wpyww w prywatnym interesie.

6. Jawno ? Pracownicy podejmuj swoje dziaania w sposb jawny, s gotowi uzasadni swoje decyzje i dziaania. Poufno obowizuje w zakresie okrelonym w przepisach prawa.

7. Wspdziaanie? Pracownika M-GOK cechuje umiejtno pracy zespoowej, wykazywanie inicjatywy w rozwizywaniu problemw i w realizacji przedsiwzi. Pracownik chtnie dzieli si
dowiadczeniem zawodowym ze wsppracownikami oraz wykazuje lojalno wobec nich. Zgodnie z regu spolegliwoci na pracowniku
M-GOK mona zawsze polega, nie zawiedzie on zaufania
zarwno wsppracownika, przeoonego jak i osb z zewntrz. Sprawy sporne dotyczce pracownika
M-GOK rozstrzyga si bez udziau osb trzecich.

8. Sumienno ? Pracownik M-GOK starannie i rzetelnie wykonuje obowizki subowe, wykazuje zaangaowanie w sprawy upowszechniania kultury i dziaalnoci sportowej, dc do osignicia
najlepszych rezultatw wykonywanej pracy.

Dyrektor MGOK asin

 

Struktura MGOK

Nasi sponsorzy

  • www.dk-lasin.pl